A.3.3 Latihan Ilmiah [Academic Excercises]
Bil [No] Nama Pelajar [Student's Name] Tajuk [Title] Penyerahan
[Submission]
00 Mohd Shah Indra Giman (49852) Kelikatan Larutan Kitosan Terhidrolisis
[Viscosities of Hydrolysed Chitosan]
1998, Aug
00 Yap Kok Choong (49979) Pencirian Polielektrolit Larutan Akueus Kitosan
[Polyelectrolytic Characterization of Chitosan Aqueous Solution]
1998, Aug
00 Nizamdin Abdul Hamed (45941) Titratan pH Larutan Kitosan
[pH Titration of Chitosan Solution]
1998, Aug
00 Rosidah Ahmad (42210) Penggumpal Primer Baru Berasaskan Kitosan.
[A Chitosan-Based Novel Coagulant]
1997, Sep
00 Khairulakmal Nor (32844) Interaksi Kitosan Dengan Beberapa Logam Berat.
[Interaction of Chitosan With Several Heavy Metals.]
1995, Mac
00 Rasli Idris (33330) Struktur Molekul dan Kelikatan Larutan Akueus Berasid Kitosan.
[Molecular Structure and the Viscosities of Acidic Aqueous Solution of Chitosan.]
1994, Oct
00 Rosnah Ismail (30917) Sintesis dan Pencirian Kitosan Pirition.
[Synthesis and Characterization of Chitosan Pyrethion.]
1994, Mac
00 Nur Fazal Adura Nordin (30819) Penggunaan Kitosan dan Terbitannya Dalam Perawatan Efluen Industri Minyak Sawit.
[The Use of Chitosan and Its Derivatives in the Treatment of Palm Oil Mill Effluent.]
1994, Mac
00 Azizah Abd Rahman (30530) Adunan Polimer Tetiga Kitosan, Poli(vinil alkohol) dan Polisakarida Daripada Gam Gajus (Anacardium occidentale).
[Blends of Tertier Polymer of Chitosan, Poly(vinyl alcohol) and Polysaccharides From Cashew Gum.]
1993, Oct
00 Rosmira Abdul Ghani (30443) Kesan Kondisioner ke atas Kelikatan Larutan Kitosan.
[The Effect of Conditioner on the Viscosity of Chitosan Solution.]
1993, Oct
00 Sabdin Hj Saribin (29310) Adunan Kitosan Dengan Poli(vinil alkohol).
[Blends of Chitosan with Poly(vinyl alcohol).]
1993, Mac
00 Marina Mohd Shariff (30866) Saling Tindakan Antara N-KMK Dengan Bahan-bahan Organik Berwarna.
[Interaction of N-CMC with Coloured Organic Materials.]
1992, Oct
00 Hanida Ghazali (27824) Saling tindakan O-Karbosimetilkitosan Dengan Bahan-bahan Organik Berwarna.
[Interaction of O-Carboxymethylchitosan with Coloured Organic Materials.]
1992, Oct
00 Haslina Hasan (27735) Pengadunan N-Karboksimetilkitosan (NKMK) dan O-Karboksimetilkitosan (OKMK) Dengan Poli(vinil alkohol).
[Blending of N-Carboxymethylchitosan (NCMC) and O-Carboxymethylchitosan (OCMC) with Poly(vinyl alcohol).]
1992, Oct
00 Wan Ibrahim Wan Abd Rahman (26934) Kelikatan Larutan Kitosan.
[Viscosities of Chitosan Solution.]
1992, Mac
00 Umat Lokman Ahmad Johari (24322) Perawatan Efluen Industri Minyak Sawit.
[Treatment of Palm Oil Mill Effluent.]
1991, Oct
00 Salimah Jaafar (25481) Perawatan Efluen Industri Getah.
[Treatment of Rubber Industry Effluent.]
1991, Oct
00 Nuriati Nurdin (26902)
Suzana Mohd Daud (26967)
Ciri Sekular, Material dan Penafian Terhadap Kuasa Tuhan Dalam Sains Moden Adalah Warisan Daripada Falsafah Yunani.
[Secular and Material Characteristics and the Denial of the Power of God in Modern Science are Inheritance of Yunani Philosophy.]
1991, Oct
00 Khairun Nizam Sayuti (26905)
Ahmad Ridhwan Ab Rahman (26904)
Sains Islam: Pengertian dan Kelainan Berbanding Dengan Sains Moden.
[Islamic Science: The Meaning and The Difference Compared to the Modern Science.]
1991, Oct
00 Zaiton Arifin (26966)
Rosminah Hasan (26886)
Sejarah Astronomi Serta Cabarannya Terhadap Sistem Kepercayaan.
[The History of Astronomy and Its Challenge to the Systems of Belief.]
1991, Oct
00 Salmah Said (27867)
Ruhani Ibrahim (29311)
Penterjemahan Telah Memainkan Peranan Yang Penting Dalam Sejarah Perkembangan Sains.
[Translation has Played an Important Role in the History of Science Development.]
1991, Oct
00 Nor Azian Hamzah (25289) Perkembangan sains sesuatu tamadun itu dipengaruhi oleh pandangan alam tamadun itu.
[The Scientific Development of a Culture Depends on the World View of the Culture.]
1991, Oct
00 Nik Nadzifah Nik Abdullah (19707) Tindak Balas Kumpulan Hidroksimetil Pada Gelang Piranosa.
[The Reaction of Hydroxymethyl Group on the Pyranose Ring.]
1990, Oct
00 Wong Chong Moy (23427) Tindak balas yang Melibatkan Ikatan Dubel.
[Reaction Involving Double Bonds.]
1990, Oct
00 Low Bee Ling (23325) Pempolimeran Epoksida
[Polymerization of Epoxides.]
1990, Oct
00 Othman Mohd Razali (27835)
Salmah Said (27867)
Penyelesaian Masalah Secara Sains .
[Scientific Solution to Problems.]
1990, Oct
00 Othman Mohd Azra Idris (26857)
Siti Hajar Md Noh (26830)
Kehadiran Daya Kreatif Sains Bergantung Kepada Budaya Setempat.
[The Presence of Scientific Creative ability Depends on the Local Cultures.]
1990, Oct
00 Ruhani Ibrahim (29311)
Noorlida Ismail (27944)
Ilmu Sains Adalah Kebenaran.
[Scientific Knowledge are the Truth.]
1990, Oct
00 Abd Rashid Mokhtar (25913)
Lim Chun Hui (25255)
Abd RashiMohd Subari Yusof (24149)
Ismail Abdul Rahman (24035)
Sains Tanpa matematik Adalah Terbatas.
[Science without Mathematics is Limited.]
1990, Oct
00 Suhaimi Satar (16513) Polimer-polimer Terbiodegradasi.
[Biodegradable Polymers.]
1988, Oct
00 Oii Ah Lean (16341) Maklumat-maklumat Sifat Molekul Polimer Daripada Data Kelikatan Larutan Cair.
[Information on Molecular Properties of Polymers from Dilute Solution Viscosities.]
1987, Oct
00 Azmi Mat Saat (12998) Pempolimeran Heterogen
[Heterogeneous Polymerization.]
1986, Oct
00 Awang Botok (14343) Pempolimeran Dalam Fasa Pepejal.
[Solid State Polymerization.]
1986, Oct
00 Chua Cheng Huat (13227) Polimer-polimer Untuk Membuat Matriks Cat.
[Polymers for Paint Matrices.]
1985, Oct
00 Ng Yin Yin (13263) Bahan-bahan Dari Polimer Semulajadi.
[Materials From Natural Polymers.]
1985, Oct
00 Liew Lee Loy (13262) Penggunaan Spektroskopi Dalam Analisis Polimer.
[The Use of Spectroscopy in Polymer Analyses.]
1985, Oct
00 Bukhari Abdul Hamid (12206) Kitin dalam Kopempolimeran.
[Chitin in Copolymerization.]
1985, Oct
00 Zamri Salam (12242) Bahan Prestasi Tinggi yang Melibatkan Kitin dan Kitosan.
[High Prestige Materials Involving Chitin and Chitosan.]
1985, Oct
00 Rohiah Taib (7740) Perkembangan Polimer-polimer Baru.
[Development of New Polymers.]
1984, Oct
00 Rosina Muhamad (8298) Penggunaan Pempolimeran Radiasi Dalam Industri.
[The use of Radiation Polymerization in Industries.]
1984, Oct
00 Zaleha Abd Rahman (8475) Polimer-polimer dalam Pembuatan Kanta Tampal.
[Polymers in the Manufacture of Contact Lenses.]
1983, Oct
00 Ropien Jokiman (8191) Kegunaan Poli(N-vinil-2-pirolidon).
[Applications of Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone).]
1983, Oct
00 Rusli Abd Ghani (2471) Reologi Larutan Pekat Polistirena dalam Toluena.
[Rheology of Concentrated Solutions of Polystyrene in Toluene.]
1979, Oct
00 Arisol Alimunmiar (3023) Kinetik Tindakbalas Urea dengan Poli(vinil alkohol).
[Kinetics of Reaction of Urea with Poly(vinyl alcohol).]
1978, Oct
00 Nik Noor Aini Nik Mahmood (1715) Analisa permulaan gam gajus.
[Preliminary Analyses of Cashew Gum.]
1977, Oct
00 Zainiah Abd Rahman (1894) Sifat-sifat polimerik dari gam Gajus.
[Polymeric Properties of Cashew Gum.]
1977, Oct