Abdul Rahman Abdullah, Prof Dr., Pesara awal dengan kareer terakhir sebagai Timbalan Dekan di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 2002)