Harun Hj Hamzah, Prof. Madya Dr, Pusat Pengajian Sains Kimia & Teknologi Makanan, Fakulti Sains & Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, Selangor. (Dated: Jan 1980)