Ahmad Ismail, Prof. Madya Dr., Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mail: ahmad@pkrisc.cc.ukm.my. Web Web (Dated: Oct 2003)