C.9 Laporan Teknik, Laporan Akhir Penyelidikan dan Laporan Akhir Perundingan
[Technical Reports, Research and Consultation Final Reports]

4 Arisol Alimuniar, Md. Pauzi Abdullah & Mat B. Zakaria. 1993 Ogos 5. Chitin and Chitosan - The Industrial Prospect. Laporan teknik untuk [Technical report for] Malaysian Technological Development Corporation, Kuala Lumpur.

3 Arisol Alimuniar, Mat Zakaria & Md Pauzi Abdullah. 1987 Nov 2. Penghasilan Kitin dan Terbitannya Daripada Sisa-sisa Berkitin Industri Perikanan. III. Laporan Eksekutif. Laporan Teknik untuk Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur. [(trl)The Production of Chitin and its Derivatives from Chitinous Wastes of Fishery Industries. III. Executive Report. Laporan Teknik untuk Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur.

2 Arisol Alimuniar, Mat Zakaria & Md Pauzi Abdullah. 1987 Ogos 10. Penghasilan Kitin dan Terbitannya Daripada Sisa-sisa Berkitin Industri Perikanan. II. Kajian Pembinaan Kilang Pemprosesan Kitin dan Kitosan. Laporan Teknik untuk Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
[(trl)The Production of Chitin and its Derivatives from Chitinous Wastes of Fishery Industries. II. Study on the Development of Chitin and Chitosan Production Plant. Laporan Teknik untuk Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur.

1 Mat Zakaria, Md Pauzi Abdullah & Arisol Alimuniar. 1987 Mei 15. Penghasilan Kitin dan Terbitannya Daripada Sisa-sisa Berkitin Industri Perikanan. I. Data dan Maklumat Sumber Buangan Berkitin di Malaysia. Laporan Teknik untuk Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
[(trl)The Production of Chitin and its Derivatives from Chitinous Wastes of Fishery Industries. I. Data and Information on Source of Chitinous Wastes in Malaysia. Technical report for Teroka Rimba Sdn Bhd, Kuala Lumpur.