17 1988 Okt 25-29.
Bengkel Pembinaan Bahan Kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Biro Buku Teks dan Pusat Perkembangan Kurukulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perserta.
[Workshop on Curriculum Materials Development of the Integrated Curriculum for Secondary School. Curriculum Development Centre: Kuala Lumpur: Textbook Bureau and Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia. Participant.]
oo 1988 Mac 7-11.
Kursus Penterjemahan dan Penyuntingan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur: Bahagian Terjemahan, Dewan Bahasa dan Pustaka.
[Translation and Editing Course. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur: Translation Division, Dewan Bahasa & Pustaka.]
16 1988 Jan 9.
Pertemuan Tahunan Penterjemah - Penyunting DBP. Prince Hotel, Kuala Lumpur: Bahagian Terjemahan, Dewan Bahasa dan Pustaka. Peserta.
[Annual Gathering of Translators - DBP Editors. Prince Hotel, Kuala Lumpur: Translation Division, Dewan Bahasa & Pustaka. Participant.]