19 1989 Jul 22-29.
Bengkel Pembinaan Bahan Kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Biro Buku Teks dan Pusat Perkembangan Kurukulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perserta.
[Workshop on Curriculum Materials Development of the Integrated Curriculum for Secondary School. Curriculum Development Centre: Kuala Lumpur: Textbook Bureau and Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia. Participant.]
18 1989 Jan 26.
Seminar Penulis Kebangsaan Pengajian Tinggi. Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur: Bahagian Buku Pelajaran, Dewan Bahasa dan Putaka. Peserta.
[Higher Learning National Writers Seminar. Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur: Educational Book Division, Dewan Bahasa & Pustaka. Participant.]