26 1991 Dis 17-19.
Seminar Pemikiran Kimia Masa Kini. UKM, Bangi: Jabatan Kimia UKM dan Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI). Pengerusi sesi perbincangan.
[Seminar on Contemporary Chemistry Ideas. UKM Bangi: Chemistry Dept UKM and Islamic Sc Academy Malaysia. Chaiman of discussion session.]
25 1991 Ogos 21-27.
Pameran Hari Alam Sekitar. Subang Parade, Subang Jaya: Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Item pameran: Arisol Alimuniar, Mat Zakaria, Md. Pauzi Abdullah, Mohd Jamil Ujang & Mohd Radzi Zainuddin. Sisa Udang untuk Perawatan Air Najis.
[Environmental Day Exhibition. Subang Parade, Subang Jaya: Ministry of Science, Technology and Environment. Exhibition item: Arisol Alimuniar, Mat Zakaria, Md. Pauzi Abdullah, Mohd Jamil Ujang & Mohd Radzi Zainuddin. (trl) Prawn Waste for Treatment of Sewage Effluent.]
24 1991 Jul 23-30.
Bengkel Pembinaan Bahan Kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur: Biro Buku Teks dan Pusat Perkembangan Kurukulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perserta.
[Workshop on Curriculum Materials Development of the Integrated Curriculum for Secondary School. Curriculum Development Centre: Kuala Lumpur: Textbook Bureau and Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia. Participant.]
oo 1991 Jul 16-18.
Seminar Sains Daripada Perspektif Islam. Ibu Pejabat MARA Kuala Lumpur: Bahagian Perjawatan MARA (Rancangan Latihan Kakitangan). Menyampaikan kertas kerja bertajuk: Ke Arah Pelaksanaan Sains Menurut Perspektif Islam.
[(trl) Seminar on Science from the Islamic Perspective. MARA HQ Kuala Lumpur: MARA Posting Division (Staff Training Programme).Paper presenter: Towards the implementation of Science from the Islamic Perspective.]
oo 1991 Jan 29 - Feb 1.
Kursus Penataran Bahasa Melayu Untuk Tenaga Akademik. UKM, Bangi: Jawatankuasa Istilah UKM.
[Malay Language Update Course for Academic Staff. UKM Bangi: Terminology Committee, Universiti Kebangsaan Malaysia.]