PENAMAAN

| Graf Kandungan Nitrogen | Jadual Kandungan Nitrogen |


Dari segi struktur polimer, kitin boleh dinamai poli(D-glukosamina) dan kitan boleh dinamai poli(N-asetil-D-glukosamina), manakala kitosan adalah kopolimer dengan komposisi selanjar daripada kedua-dua unit ulangan ini. Dalam keadaan semula jadi, kitin, kitan dan kitosan wujud berkompleks dengan protein. Namun demikian, KITIN yang dirujuk dalam literatur adalah bahan yang diasingkan daripada sumbernya dan berstruktur poli(N-asetil-D-glukosamina). KITAN pula adalah hasil pendeasetilan kitin dan berstruktur poli(D-glukosamina). Perbezaannya adalah kumpulan berfungsi asetamido pada C(2) dalam kitin tergantikan dengan kumpulan amino dalam kitan.

KITOSAN merujuk kepada hasil pendeasetilan separa kitin, pecahan penukargantian tertentu, sedemikian sehingga hasil tersebut melarut di dalam asid organik cair. Pecahan penukargantian tersebut dinamai darjah pendeasetilan (DD). Misalnya, kitosan dengan DD 0.85 bermakna bahan ini mengandungi 85% unit amino, manakala 15% lagi unit asetamido. Secara sebaliknya, kitin boleh dirujuk dengan darjah pengasetilan (DA), iaitu pecahan kumpulan asetamido. Jadi, kitosan DD 0.85 adalah sama dengan kitin DA 0.15.

Roberts mencadangkan nama dengan angka spesifik yang menunjukkan pecahan kumpulan asetamido. Nama kitin[1.0] dicadangkan untuk poli(N-asetil-D-glukosamina), manakala kitin[0.0] dicadangkan untuk poli(D-glukosamina), iaitu kitan. Kitin[0.15] bermakna kitosan dengan DD 0.85. Dari segi praktis, yang membezakan kitosan daripada kitin ialah kelarutan kitosan di dalam asid organik cair, kebiasaannya asid etanoik 1%, sedangkan kitin tidak melarut; dan didapati kitosan dengan DD serendah 0.45, i.e. kitin[0.55], boleh melarut.

Selain jisim molekul purata, DD merupakan faktor yang menjadi asas aplikasi kitin dan kitosan dalam industri.